logo eulogo operac programlogo eu 003
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

  • Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Investícia do Vašej budúcnosti
  • Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Názov a sídlo prijímateľa: Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Parcelná 340/38, 013 02 Gbeľany
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Gbeľany, Hlavná 140
Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrno-historickej pamiatky Kaštieľa Gbeľany za účelom vytvorenia objektu cestovného ruchu s celoročným poskytovaním kvalitných a komplexných služieb
Začiatok realizácie projektu: 1/2014
Ukončenie realizácie projektu: 11/2015
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 1 470 873,00 EUR
Výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu: 2 941 745,99 EUR
Výška neoprávnených výdavkov projektu: 32 285,65 EUR
Cieľ projektu: Využitie kultúrno-historického potenciálu Kaštieľa Gbeľany pre účely cestovného ruchu a rast konkurencieschopnosti žiadateľa a regiónu v oblasti CR

Špecifické ciele projektu:

  • Obnova a zachovanie kultúrno-historickej pamiatky
  • Rekonštrukcia Kaštieľa Gbeľany za účelom vytvorenia hotela s poskytovaním komplexných a kvalitných služieb počas celého roka
  • Tvorba pracovných miest pre účely rozvoja služieb CR v obci Gbeľany so zámerom zvyšovania zamestnanosti a posilnenia rozvoja regiónu