logo europska unia mlogo ia mpsvr mlogo operacny program m

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení – Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Operačný program: Ľudské zdroje
Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Názov a sídlo prijímateľa: Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Gbeľany, Hlavná 140
Názov projektu: rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Kaštieľ Gbeľany s.r.o.
Začiatok realizácie projektu: 8/2019
Ukončenie realizácie projektu: 6/2021

Cieľ projektu: rozvoj sektorových zručností zamestnancov hotela Château Gbeľany
Špecifické ciele projektu:

  • Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných , nízko kvalifikovaných , starších a zdravotne postihnuté osoby
  • Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti , vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatne zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.employment.gov.sk