*english version below

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA SLUŽIEB OD 11.10.2021 

Vážení hostia,

v termíne  11.10.- 17.10.2021  a 18.10. - 24.10. 2021 sa okres Žilina nachádza v I. stupni ohrozenia - červená farba.

Upozorňujeme vás, že v interiéri hotela je povinné nosenie respirátora FFP2.

Prevádzky hotela fungujú v nasledovnom režime:

 

Prevádzkové hodiny

Režim fungovania prevádzok

     

Monitoring
(zelená farba)

Ostražitosť
(oranžová farba)

I. stupeň ohrozenia
(červená farba)

II. stupeň ohrozenia
(bordová farba)

III. stupeň ohrozenia
(čierna farba)

Hotel + služby              
Ubytovanie denne 24 hod. Základ OTP OTP OTP X
      bez obmedzenia bez obmedzenia ubytovanie zo spoločnej domácnosti - max 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe ubytovanie zo spoločnej domácnosti - max 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe, ubytovanie dlhodobého charakteru  
Fitness denne 7:00- 21:00 Základ základ OTP kompletne zaočkovaní X
               
* Wellness (spa, bazén a vírivka) denne vstupy Základ OTP kombinácia OTP / kompletne zaočkovaní kompletne zaočkovaní X
  PIA-NE 15:30 - 17:30 všetky vstupy všetky vstupy PIA - NE 15:30 - 17:30 - kompletne zaočkovaní-ubytovaní aj externí hostia  všetky vstupy X
PO - NE 17:45 - 19:45 PO - NE 17:45-19:45 - OTP - iba ubytovaní hostia
PO -NE 20:00 - 22:00 PO - NE 20:00-22:00 - kompletne zaočkovaní - ubytovaní aj externí hostia
*Bazén a vírivka denne vstupy Základ OTP kombinácia OTP / kompletne zaočkovaní kompletne zaočkovaní X
  UT - ŠTV 13:00 - 15:00 všetky vstupy všetky vstupy UT - ŠTV 13:00 -15:00 - kompletne zaočkovaní - ubytovaní aj externí hostia všetky vstupy x
  UT - ŠTV 15:30 - 17:30 UT - ŠTV 15:30 -17:30 - kompletne zaočkovaní - ubytovaní aj externí hostia
   denne  7:00 – 10:00     OTP - len ubytovaní hostia     
Gastro              
Lobby bar denne 11:00 -21:30 Základ OTP OTP kompletne zaočkovaní x
      bez obmedzenia v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi  
Reštaurácia denne 11:00 - 21:30 Základ OTP OTP kompletne zaočkovaní x
    odporúčaná rezervácia stola bez obmedzenia v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi v interiéri max 4 osoby pri stole alebo osoby zo spoločnej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi  
Terasa - park denne 11:00 - 21:30 Základ OTP OTP kompletne zaočkovaní x
      bez obmedzenia exteriér - bez obmedzení exteriér - bez obmedzení exteriér - bez obmedzení  
Terasa nádvorie denne 11:00 - 21:30 Základ Základ OTP OTP x
      bez obmedzenia terasy do 10 osôb, 2m rozostupy, otvorené minimálne 50 % stien exteriér - bez obmedzení Terasy 2m rozostupy, otvorené minimálne 50 % stien  

 

* Kapacita wellness je vzhľadom na epidemické opatrenia obmedzená. Prosíme hostí, aby si wellness/bazén rezervovali s dostatočným časovým predstihom. 

 

VYSVETLIVKY

   
Základ bez limitu všetci - neočkovaní (aj bez testu) testovaní, prekonaní , očkovaní
OTP očkovaní očkovaní - 14 dní po 2. dávke pri dvojvakcínovových schémech
    21 dní po prvej dávke jednovakcínovej schémy (Johnson)
    14 dní po prvej dávke, ak bol človek zaočkovaní do 180 dní po prekonaní COVID
  testovaní AG test - max 48 hod. starý
    LAMP, PCR test - max 72 hod. starý
  prekonaní do 180 dní po prekonaní COVID
očkovaní očkovaní, očkovaní - 14 dní po 2. dávke pri dvojvakcínovových schémech
    21 dní po prvej dávke jednovakcínovej schémy (Johnson)
    14 dní po prvej dávke, ak bol človek zaočkovaní do 180 dní po prekonaní COVIDEnglish version

 

Dear guests, 

be informed  that regarding Covid situation Žilina district is  in red colour of National Covid Alert System  in dates 11th October - 24th October, 2021. In interior of public buildings (including hotels) is compulsory to wear face mask type FFP2.

Services in the hotel are in mode of operation as followed:

 

Operating Hours

Mode of operation

     

Monitoring

Vigilance

1st degree of threat

2nd degree of threat

3rd degree of threat

Hotel + services              
Accommodation daily 24 hours basis VTR VTR VTR X
      unrestricted unrestricted accommodation from a shared household - max 2 adults in the room or members of one household in separate room accommodation from a shared household - max 2 adults in the room or members of one household in separate room, long-term accommodation  
Fitness daily 7:00- 21:00 basis basis VTR fully vaccinated X
               
Wellness (spa,swimming pool and hot tub) daily Entries basis VTR VTR / fully vaccinated fully vaccinated X
  FRI-SUN 15:30 - 17:30 all entries all entries FRI - SUN 15:30 - 17:30 - fully vaccinated - accommodated and external guests all entries X
MON - SUN 17:45 - 19:45 MON - SUN 17:45-19:45 - VTR - accommodated guests only
MON - SUN 20:00 - 22:00 MON - SUN 20:00-22:00 -fully vaccinated - accommodated and external guests
swimming pool, hot tub daily Entries basis VTR VTR / fully vaccinated fully vaccinated X
  TUE - THU 13:00 - 15:00 all entries all entries TUE - THU 13:00 -15:00 -  fully vaccinated - accommodated and external guests all entries x
  TUE - THU 15:30 - 17:30 TUE - THU 15:30 -17:30 - fully vaccinated - accommodated and external guests
  daily  7:00 – 10:00      VTR - only accomodated guests     
Gastro              
Lobby bar daily 11:00 -21:30 basis VTR VTR fully vaccinated x
      unrestricted In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables  
Restaurant daily 11:00 - 21:30 basis VTR VTR fully vaccinated x
    recommended table reservation unrestricted In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables In the interior max. 4 people at the table or persons from a common household, 2m spacing between the tables  
Terrace - park daily 11:00 - 21:30 basis VTR VTR fully vaccinated x
      unrestricted exterior without restriction exterior without restriction exterior without restriction  
Terrace courtyard daily 11:00 - 21:30 basis basis VTR VTR x
      unrestricted terraces for max. 10 people, 2m spacing, open at least 50 % walls exterior without restriction terraces with 2m spacing, open at least 50 % walls  

 

Explanations

   
basis unrestricted all (without tests) , tested, recovered, vaccinated
VTR VACCINATED vaccinated - 14 days after 2nd dose in double-vaccine schemes
    21 days after 1st dose in single-vacine scheme (Johnson)
    14 days after 1st dose, if a person has been vaccinated within 180 days from recovery from COVID-19)
  TESTED AG test - max 48 hours old
    LAMP, PCR test - max 72 hours old
  RECOVERED up to 180 days after recovering from COVID
fully vaccinated VACCINATED vaccinated - 14 days after 2nd dose in double-vacine schemes
    21 days after 1st dose in single-vacine scheme (Johnson)
    14 days after 1st dose, if a person has been vaccinated within 180 days from recovery from COVID-19